سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف اللهی یقین – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
محمدحسین امین فر – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
مهدی شاطر مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حمید احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دریایی، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندس

چکیده:

در این مقاله اثر امواج در حال شکست با زمانهای تناوب مختلف روی نیروهای کشتی ایجاد شده در اعضای مسلح کننده در یک دیواره ساحلی خاک مسلح قائم و صاف مورد بررسی قرار گرفته است. پس ازیافتن زمان تناوببحرانی که منجر به حداکثر افزایش در نیروهای کشتی تسمه ها می شود ضرایب بار دینامیکی دیوار تحت اثر امواج با زمان تناوب بحرانی دردهانه ها و لایه های مختلف محاسبه شده و مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت نیز یک ضریب بار دینامیکی برای کل دیوار جهت استفاده در فرایندهای طراحی پیشنهاد شده است.