مقاله اثر امواج فراصوتي بر فعال سازي پارتنوژنيک تخمک موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: اثر امواج فراصوتي بر فعال سازي پارتنوژنيک تخمک موش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج فراصوت
مقاله پارتنوژنز
مقاله تخمک موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: وثوق تقي ديزج احمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: گورابي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: همراهي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري يزدي پوپك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي اثر امواج فراصوت در فعالسازي تخمک موش.
مواد و روش ها: موشهاي بالغ نژاد NMRI با سن ۶ تا ۸ هفته، در قالب ۷ گروه آزمايشي (۳ گروه تحت تيمار تابش با امواج فراصوت، ۳ گروه شم، و يک گروه کنترل) قرار گرفتند. موشهاي تحت تيمار تابش در فاصله بين تزريق Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) و Human Corionic Gonadotropin (hCG) بين ۱ تا ۳ مرتبه، تحت تابش امواج پيوسته فراصوت با فرکانس ۳٫۲۸ مگاهرتز و شدت بيشينه ۳۵۵= (peak intensity; lpk) ميلي وات بر سانتي متر مربع واقع شدند، ۱۶ ساعت پس از تزريق hCG موشها کشته شده و پس از جمع آوري تخمکها، تخمک هاي پارتنوژنيک شمارش شدند.
يافته ها: آناليز داده ها با استفاده از تست ANOVA، افزايش معني دار تعداد تخمک هاي پارتنوژنيک، پس از ۳ مرتبه تابش را نشان مي دهد، در حالي که تعداد تخمکهاي بالغ در گروه هاي تحت تيمار تابش به صورت معني داري کاهش يافته اند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد فراصوت با ايجاد منافذي در غشاي تخمکها و ورود کلسيم به داخل سيتوپلاسم، سبب تسريع فرايند از سرگيري ميوز در تخمکهاي نارس شده و با افزايش دفعات تابش تا ۳ مرتبه و ورود بيشتر کلسيم، مقدمات لازم جهت فعال شدن پارتنوژنيک تخمک فراهم ميشود.