مقاله اثر امواج فراصوت بر قابليت تميز کنندگي مدول هاي مختلف غشاهاي پليمري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: اثر امواج فراصوت بر قابليت تميز کنندگي مدول هاي مختلف غشاهاي پليمري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غشاهاي پليمري
مقاله گرفتگي
مقاله فراصوت
مقاله ميکرو فيلتراسيون
مقاله اولترافيلتراسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسكوكي عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مسكوكي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از فناوري فراصوت براي رفع گرفتگي و تميز کردن غشاهاي پليمري اولترا و ميکروفيلتراسيون نزديک به کمتر از يک دهه است که مورد توجه قرار گرفته است. در اين پژوهش، قابليت تميز کنندگي فرکانس هاي مختلف فراصوت دررفع گرفتگي مدول هاي مختلف غشا و اثر ممانعت کنندگي ساختار غشا و مدول محافظت کننده آن بر قابليت تميز کنندگي غشاهاي پليمري در فرايند شستشوي غشا با به کار بردن فراصوت مورد بررسي قرار گرفتند. ابتدا سه نوع غشاي گوناگون شامل الياف توخالي بدون مدول، غشاي تخت با مدول فلزي و اکريليک و غشاي حلزوني با مدول پلي پروپيلن انتخاب و ميزان شار تراوه و مقاومت هيدرو ديناميکي هريک درحالت نو تعيين شدند. سپس توسط شير ۱ درصد بدون چربي در آنها گرفتگي ايجاد شد. غشاهاي گرفته به طور جداگانه به مدت ۳۰ دقيقه و درحين شستشو با آب مقطر تحت اثر امواج فراصوت با فرکانس هاي ۲۸، ۴۵ و ۱۰۰ کيلوهرتز با توان ثابت ۳۰۰ وات قرار داده شده و ميزان شارتراوه ومقاومت هيدرو ديناميکي غشاهاي نو، گرفته و تميزشده توسط فراصوت طي مدت شستشو و هم چنين قابليت تميزکنندگي فراصوت در فرکانس هاي مختلف محاسبه و بااستفاده از طرح آماري در جدول ANOVA با يکديگر مقايسه شدند. نتيجه ها پس از تجزيه و تحليل آماري نشان داد که بيشترين قابليت تميز کنندگي به وسيله امواج مختلف فراصوت درتمام غشاهاي مورد آزمايش در ۵ دقيقه اول به دست مي آمد. در غشاي الياف توخالي بدون مدول و در تمام فرکانس هاي مورد آزمايش به ويژه در فرکانس ۲۸ کيلوهرتز، فقط ۵ دقيقه اعمال فراصوت کافي است تا غشا به ميزان بيش از ۹۵ درصد تميز شود و علت آن نبود هرگونه مانع و دسترسي مستقيم امواج فراصوت به سطح غشا مي باشد. اما قابليت تميز کنندگي در غشاهاي تخت به دليل وجود مدول با نگهدارنده فلزي و اکريليکي در فرکانس ۲۸ کيلوهرتز حداکثر به ميزان ۹۲ درصد پس از۳۰ دقيقه شستشو به دست آمد و درشرايط مساوي نسبت به غشاي الياف توخالي از مقادير کمتري برخوردار بود . بقيه فرکانس هاي مورد آزمايش برتميزکنندگي اين نوع غشا اثر کمتري دارند. کمترين تاثير امواج فراصوت در مدول هاي غشاي حلزوني مشاهده شد که فقط به ميزان ۲۱ درصد به کاربردن فراصوت ۲۸ کيلوهرتز و پس از ۳۰ دقيقه شستشو به دست آمد وبه نظر مي رسد فقط لايه هاي خارجي غشا تحت تاثير قرار گرفتند که علت آن ساختار متراکم مدول و عدم دسترسي امواج فراصوت به سطح غشا مي باشد.