مقاله اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص حمايت از توليدکننده بخش کشاورزي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص حمايت از توليدکننده بخش کشاورزي در ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ ارز تعادلي
مقاله انحراف نرخ ارز
مقاله حمايت قيمتي بازار
مقاله شاخص حمايت از توليدکننده
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برقندان ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهاالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت نرخ ارز در ارزيابي سياست هاي حمايتي بخش کشاورزي، در اين مطالعه اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص حمايت از توليدکننده بخش کشاورزي در ايران مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش، در مرحله نخست با استفاده از يک الگوي خود توزيع با وقفه هاي گسترده (ARDL)، نرخ ارز واقعي محاسبه و سپس روند تعادلي بلندمدت و ميزان انحراف آن مشخص گرديد. افزون بر اين، معيار حمايت قيمتي بازار و شاخص حمايت از توليدکننده براي محصولات منتخب (گندم، جو، ذرت، برنج و خرما) با استفاده از نرخ هاي ارز اسمي و تعادلي محاسبه و اثر انحراف نرخ ارز بر اين شاخص ها مورد برآورد قرار گرفت. دوره زماني مطالعه جهت تخمين نرخ ارز تعادلي ۱۳۸۶ ۱۳۵۲ و براي محاسبه شاخص حمايت از توليدکننده،  1381 1385مي باشد. نتايج نشان مي دهد که سطح برآورد شده حمايت هاي کشاورزي، به فرض هاي جايگزين نرخ ارز حساس است. انحراف نرخ ارز، اندازه حمايت از توليدکنندگان محصولات کشاورزي را در دوره مورد بررسي کم تر از مقدار واقعي آن نشان مي دهد. همچنين اثر تعميم نتايج بدست آمده از شاخص حمايت از توليدکننده محاسبه شده براي محصولات منتخب، به کل توليدات کشاورزي، به سهم محصولات مورد مطالعه در کل ارزش توليدات کشاورزي بستگي دارد.