مقاله اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص هاي حمايت از توليدکنندگان گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۳ منتشر شده است.
نام: اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص هاي حمايت از توليدکنندگان گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انحراف ارز
مقاله شاخص حمايت
مقاله گندم
مقاله نرخ ارز واقعي
مقاله نرخ ارز تعادلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: گيلان پور اميد
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله، بررسي اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص هاي حمايت از توليدکنندگان گندم (شاخص درصدي حمايت از قيمت بازاري و شاخص حمايت درصدي توليدکنندگان) طي دوره ۸۶-۱۳۶۸ است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلي با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري و نرخ ارز واقعي نيز با استفاده از نظريه برابري قدرت خريد محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص هاي حمايت از توليدکننده، اثر انحراف نرخ ارز واقعي از مقدار تعادلي آن بر مقدار حمايت از توليدکنندگان گندم بررسي شد. نتايج اين مقاله نشان دادند که اولا نرخ ارز واقعي از نرخ ارز تعادلي طي دوره مورد بررسي انحراف داشته و اين انحراف شاخص هاي حمايت از توليدکنندگان گندم را تحت تاثير قرار داده است. نتايج همچنين نشان دادند سياست هاي حمايت بخشي (حمايت محاسبه شده بر مبناي نرخ ارز واقعي) طي دوره مورد بررسي (۸۶-۱۳۶۸) موجب حمايت مثبت از توليدکنندگان گندم شده و اين حمايت تقريبا روند افزايشي داشته است. در حاليکه، سياست هاي ارزي (تفاضل بين حمايت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز واقعي از نرخ ارز تعادلي) به طور متوسط در همه برنامه هاي توسعه اثر منفي بر مقدار حمايت از توليدکنندگان گندم داشته و موجب اخذ ماليات پنهان از آن ها شده است اگرچه با افزايش آزادسازي در بازار ارز و يکسان سازي نرخ ارز اثر منفي سياست هاي ارزي بر حمايت از توليدکنندگان گندم کاهش يافته است. برآيند سياست هاي ارزي و بخشي (حمايت محاسبه شده بر مبناي نرخ ارز تعادلي) نيز به جز در برنامه اول توسعه، در ساير سال ها مثبت بوده و طي دوره مورد بررسي روند افزايشي داشته است. نتايج نشان مي دهد که با آزادسازي نرخ ارز و نزديک تر شدن نرخ ارز واقعي به نرخ ارز تعادلي، سياست هاي ارزي، حمايت هاي بخشي از محصول گندم را تقويت کرده اند.