سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

همایون چگنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،
علی خورگامی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
امیر حسین شیرانی راد – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج
معصومه محمدزاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی –زراعت واصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

جهت بررسی ذرت و مطالعه اثر عمق کاشت و اندازه بذر بر روی رشد و نمو عملکرد ذرت هیبرید S.C700 آزمایشی با طرح آماری کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۸۲-۱۳۸۱ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد اجرا گردید . دو تاریخ کاشت ١٢ و ۲۴ مرداد ماه در کرت های اصلی ، سه عمق کاشت ۲، ۴/۵، و ۷ سانتی متر در کرت های فرعی و چهار اندازه بذر دانه ریز ۶-۵/۸ ، ۷/۱-۶/۹ متوسط، درشت ۸/۱-۷/۹ میلی متر و مخلوط) در آزمایش لحاظ گردید ، نتایج تحقیقات نشان داد که زمان سبز شدن بذور تحت تاثیر اندازه بذر و عمق کاشت می باشد که رشد و عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهند. در عمق متوسط (۴/۵ سانتی متر) بذرهای درشت و مخلوط موجب افزایش عمل کرد شدند درحالی که در عمق ٧ سانتی متر بذرهای ریز و در درجه بعدی بذرهای متوسط عملکرد بهتری از سایر بذور داشتند. در میان اجزا عمل کرد تعد اد دانه در هر ردیف تحت تاثیر عمق کاشت و اندازه بذر قرار گرفت که در این میان عمق کاشت ٢ سانتی متری با اندازه بذردرشت ، تعداد دانه در ردیف بیشتری ایجاد کرده بود و در عمق کاشت متوسط ۴/۵ سانتی متر، بذر مخلوط بیشترین تعداد دانه را درهر ردیف داشت و در عمق کاشت ٧ سانتی متر بذور ریز بیشترین تعداد دانه در ردیف را تولید کردند.