سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسماعیل اسفندیاری پور – سازمان جهاد کشاورزی گرگان ، معاونت فنی و اجرائی
سید صمد ضیائی – سازمان جهاد کشاورزی گرگان، معاونت فنی و اجرائی

چکیده:

از عوامل مهم در تولید موفقیت آمیز محصولات زراعی و به دست آوردن تراکم مناسب و سبز مطلوب، آماده کردن بستر مناسب کشت و استفاده از بذور مناسب و با کیفیت می باشد. بدین منظور آزمایشی به صورت اسپلیت پلات ، در قالب بلوک های کامل تصادفی با جهار تکرار در ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان به اجرا در آمد . در این آزمایش تغییر عمق کاشت به عنوان مکانهای مختلف: در نظر گرفته شد و فاکتور اصلی شامل دو رقم گندم زاگرس و تجن که از ارقام رایج در منطقه می باشند و فاکتور فرعی شامل سه اندازه مختلف. بذور درشت، بذور ریز و همچنین بذور غیر انتخابی یا متوسط بودند. نتایج حاصل از این تحق یق نشان داد که اندازه بذر تأثیر معنی داری بر تعداد دانه در خوشه، عملکرد نهایی داشت بطوریکه بذور درشت تر باعث افزایش تعداد دانه در خوشه و عملکرد بیشتری نسبت به بذور ریزتر گردید . همچنین در بررسی اثر متقابل عمق کاشت و رقم بر روی صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی داری بین تیمارها از نظر ارتفاع بوته ، طول خوشه ، تعداد دانه در خوشه ، وزن هزار دانه و عملکرد مشاهده شد بطوریکه رقم تجن کاشته شده در عمق بیشتر نتیجه بهتری را نشان داد.