سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین مستعان – کارشناسی دانشکده مهندسی علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
محسن کاظمی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
پرویز پورکارنسودی – کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اصولا در فرآیند های شکل دادن فلزات انرژی ذخیره شده ناشی از تغییر فرم در قطعه غیر یکنواخت است. این غیر یکنواختی موجب ناهمگنی خواص مکانیکی قطعه پس از تغییر شکل شده و در نتیجه ی آن پس از آنیل، ریزساختار و خواص مکانیکی نیر ناهمگن می شود. بنابراین از بین بردن ناهمگنی توزیع کرنش ضروری به نظر می رسد. پارامترهای متالورژیکی متعددی بر موارد فوق تاثیر گذار است که از جمله می توان اندازه دانه اولیه، دمای آنیل، زمان آنیل، مقدار تغییر فرم و …. را نام برد. در این تحقیق سیم های مسی با اندازه دانه های اولیه مختلف تهیه و در کاهش سطح مقطع های مختلف تحت فرآیند نورد تخت قرار می گیرند. سپس توزیع خواص مکانیکی در سطح مقطع سیم ها با انجام میکروسختی سنجی تعیین می گردد. پس از آن سیم های نورد شده در دماهای مختلف آنیل می شوند و مجددا توزیع خواص مکانیکی در سطح مقطع بررسی می شود. به این ترتیب اثر اندازه دانه اولیه در کاهش سطح مقطع های مختلف و دماهای آنیل متفاوت بر توزیع خواص مکانیکی سیم های نورد شده ارزیابی می شود، مشاهده گردید که با افزایش مقدار تغییر فرم، در اندازه دانه های مختلف، ناهمگنی در توزیع خواص مکانیکی کمتر می شود. نکته مورد توجه در این تحقیق آنست که ، قبل از آنیل با افزایش اندازه دانه اولیه، فاکتور ناهمگنی افزایش می یابد، اما پس از آنیل مشاهده شد که با افزایش اندازه دانه اولیه فاکتور ناهمگنی کاهش می یابد. همچنین افزایش دمای آنیل سبب ناهمگنی می شود.