سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر عالم رجبی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
لای – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

یکی از روشهایی که در سالهای اخیر برای افزایشنرخ تبخیر و یا خشک کردن مواد پیشنهاد و موردمطالعه قرارگرفته استفاده ازمیدان الکتریکی است. مزیت این روش عدم نیاز به افزایش دما برای تشدید نرخ تبخیر است. در این مقاله اثر اعمال میدان الکتریکی و نیز سرعت عبور هوا بر نرخ تبخیر از دو طرف که یکی حاوی گلوله های شیشه ای با قطر ۳ میلیمتر و دیگریحاوی پودر شیشه است به صورت تجربی بررسی ونتایج آن ارائه شده است این روش می توان با مصرف انرژی بسیار کم نرخ تبخیر را در فشار و دمای محیط بخصوص وقتی که سرعت جریان هوا کم باشد تا حدود پنج برابر افزایش داد. نتایج نشان می دهد که در شرایط مشابهنرخ از تبخیر از پودر شیشه به مقدار قابل توجهی ازنرخ تبخیر از گلوله های شیشه ای بیشتر شود.