مقاله اثر اندازه ذرات ذرت بر عملکرد و وزن برخي اندام هاي داخلي بلدرچين هاي ژاپني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم دامي از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر اندازه ذرات ذرت بر عملکرد و وزن برخي اندام هاي داخلي بلدرچين هاي ژاپني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلدرچين ژاپني
مقاله ذرات ذرت
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم نژاد يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: ناظر‌عدل كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور تعيين اثر اندازه مختلف ذرات ذرت بر عملکرد و وزن برخي اندام هاي داخلي جوجه بلدرچين هاي ژاپني انجام شد. در اين آزمايش از ۱۹۲ قطعه جوجه بلدرچين ژاپني يک روزه، در قالب يک طرح کاملا تصادفي با ۴ تيمار، ۴ تکرار و هر تکرار با ۱۲ قطعه جوجه بلدرچين استفاده شد. تيمارهاي آزمايشي شامل ۱- اندازه ذرات ذرت ۰٫۵ ميلي متر (شاهد)، ۲ – اندازه ذرات ذرت ۱ ميلي متر، ۳ – اندازه ذرات ذرت ۱٫۵ ميلي متر و ۴- اندازه ذرات ۲ ميلي متر بود. صفات مورد اندازه گيري شامل افزايش وزن بدن، خوراک مصرفي، ضريب تبديل غذايي و وزن اندامهاي داخلي بود. نتايج نشان داد در کل دوره آزمايش اثر اندازه مختلف ذرات ذرت روي عملکرد و وزن اندامهاي داخلي بلدرچين هاي ژاپني معني دار نيست. همچنين اثر اندازه هاي مختلف ذرات ذرت بر روي وزن نسبي کبد، قلب، سنگدان، پيش معده و وروده کوچک معني دار نبود.