مقاله اثر اندازه ذرات ليگنوسلولزي و مقدار سازگاركننده بر خواص فيزيكي و مكانيكي چند سازه اكاليپتوس- پلي پروپيلن بازيافت شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر اندازه ذرات ليگنوسلولزي و مقدار سازگاركننده بر خواص فيزيكي و مكانيكي چند سازه اكاليپتوس- پلي پروپيلن بازيافت شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چند سازه چوب / پلاستيک
مقاله پلي پروپيلن بازيافتي
مقاله سازگاركننده
مقاله اکاليپتوس كاملدولنسيس
مقاله مقاومت خمشي
مقاله مقاومت كششي
مقاله واكشيدگي ضخامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگرفرد ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين بررسي، استفاده از پلي پروپيلن بازيافتي در توليد چند سازه هاي چوب / پلاستيک به روش ريزش كيك بوده است. از پلي پروپيلن بازيافتي و آرد چوب و الياف چوب اكاليپتوس و همچنين استفاده از ۳ سطح ميزان ماده جفت کننده MAPP (صفر، ۲٫۵ و ۵ درصد) چندسازه هاي چوب – پلاستيك ساخته شده است. نتايج اندازه گيري خواص مكانيكي و فيزيكي با استفاده از طرح آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي تجزيه و تحليل شده و ميانگين ها با استفاده از آزمون دانكن گروه بندي گرديدند. نتايج نشان دادند که مقاومت خمشي چند سازه هاي ساخته شده از الياف بيشتر از چند سازه هاي ساخته شده از آرد چوب است. اثر متقابل نوع ذرات و مقدار سازگاركننده بر مدول الاستيسيته چندسازه ها معني دار بوده و چندسازه هاي ساخته شده از الياف و ۵ درصد MAPP داراي بالاترين MOE بوده اند. افزايش مصرف سازگاركننده به طور معني داري مقاومت كششي و مدول كششي چندسازه ها را زياد كرده است. ولي اثر متقابل نوع ذرات چوب و ميزان سازگاركننده فقط بر مدول كششي معني دار بود و حداقل مدول كششي در شرايط استفاده از آرد چوب و بدون سازگاركننده و حداكثر آن در حالت استفاده از الياف و ۵ درصد سازگاركننده حاصل شده است. اندازه گيري واكشيدگي و جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وري در آب جوش چندسازه ها نشان داد كه اين ويژگي ها در چندسازه هاي ساخته شده از آرد چوب به طور معني داري كمتر از چندسازه هاي ساخته شده از الياف مي باشد. همچنين افزايش مصرف سازگاركننده موجب كاهش اين ويژگي ها شده و حداقل آنها در مصرف ۵ درصد سازگاركننده مشاهده گرديد.