سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهیار دائی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد و متالورژی – دانشکده فنی – دانشگ
محمود حیدرزاده سهی – دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
محمد قمبری – استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش تأثیراندازه ذرات پودر کاربید تنگستن و ترکیب بایندر بر ریزساختار و خواص مکانیکی سرمتهای WC-Ni-Co مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور از پودرهای کاربیـد تنـگستن با اندازه ذرات ۰/۶، ١، ۲/۵، ٨، ٢٥، و ٤٠ میکرومتر در دو ترکیب WC -٩% Ni -٣% Co و WC -٣% Ni -٩% Co بکار گرفته شد . جهت بررسی ریزساختار نمونه ها از میکروسکوپ نوری ، میکروسکوپ الکترونی روبشی و اندازه گیری اشباع مغناطیسی و نیروی پسماندزدای مغناطیسی استفاده شد . همچنین به منظور بررسی خواص مکانیکی نمونه ها ، سختی سنجی ویکرز و استحکام گسیختگی عرضی اندازه گیری شد . با افزایش اندازه ذرات کاربید تنگستن اشباع مغناطیسی افزایش و نیروی پسماندزدای مغناطیسی کاهش یافت . سیستم با اندازه ذرات درشت ، خواص مکانیکی پایینی از خود نشان داد . همچنین با کاهش اندازه ذرات کاربید تنگستن ، سختی افزایش یافت . ترکیب حاوی کبالت بیشتر نسبت به ترکیب حاوی نیکل ریزدانه تر بود و سختی بالاتری از خود نشان داد . با افزایش اندازه ذرة کاربید تنگستن تا٥ / ٢ میکرومتر TRS نمونه ها افزایش و پس از آن کاهش یافت .