سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمودرضا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
یعقوب راعی – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
عسل روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

این پژوهش در قالب آزما یش فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار ، اجرا شد . فاکتور اول ، کود نیتروژن ( ۰ ، ۸۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ کیلو گرم نیتروژن خالص درهکتار) و فاکتور دوم اندازه غده (کوچکتر از ۴۰، ۴۰ تا ۸۰ ، بزرگتر از ۸۰ گرم) بودند. نتایج نشان داد که افزایش اندازه غده باعث تسریع در زمان سبز کامل و شروع غده بندی و افزایش کود نیتروژن باعث تاخیر در زمان سبز کامل ، استولون زایی و شروع غده بندی در مزرعه شد . در سطح کودی ۱۶۰ کیلوگرم و اندازه غده متوسط ، بالاترین عملکرد غده و اجزای عملکرد غده حاصل شد . با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می رسد که سطح کودی ۱۶۰ کیلوگرم را می توان بعنوان بهترین سطح برای رقم آگریا جهت حصول عملکرد بالا و اندازه غده متوسط از نظر مصارف بذری توصیه کرد.