سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز خوشنودیان – استادیار دانشکده مهندسی عمرا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این مقاله بررسى رفتار لرزه اى شمع گروهى بکار رفته جهت تقویت خاک بوسیله روش المان محدود سه بعدى مى باشد، آنالیز دقیق گروه شمع ۳×۳ (گروه شمع مرجع) ارائه خواهد شد، سپس اثر پارامترهاى اصلى (فاصلة بین شمع ها و تعداد در مرحلة اول نتایج آﻧﻬا) بر روى پاسخ شمع بررسى خواهد شد. در تمامى حالات اثر اندرکنش سینماتیک بر روى تغییر شکل شمع و خاک و توزیع لنگر خمشى درشمع ارائه خواهد شد. همچنین در خاتمه مقایسه اى بین نتایج المان محدود و مدل وینکلر صورت گرفته که مى تواند محدودة کاربرد این مدل رامشخص کند.