مقاله اثر انواع انکوباتورها (يوشچنکو، ويس، تراف و يوشچنکو تغيير يافته) بر ميزان تفريخ و مدت زمان انکوباسيون تخم تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus (Borodin-1897 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر انواع انکوباتورها (يوشچنکو، ويس، تراف و يوشچنکو تغيير يافته) بر ميزان تفريخ و مدت زمان انکوباسيون تخم تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus (Borodin-1897
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انکوباتور
مقاله تاس ماهي ايراني
مقاله تفريخ
مقاله تکثير مصنوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخت آزما نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي گيلاني محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) از جمله مهم ترين گونه هاي خاوياري درياي خزر است که ذخاير آن طي سال هاي اخير به دلايل متعددي رو به کاهش نهاده است. با توجه به اهميت تکثير مصنوعي ماهيان خاوياري لازم است که کليه مراحل و روش هاي آن مورد بررسي قرار گيرد. يکي از مراحل تکثير مصنوعي دوره انکوباسيون مي باشد که بهينه سازي سيستم انکوباسيون از راه هاي افزايش توليد مي باشد. در بهار سال ۱۳۸۶ اثر انواع انکوباتورهاي يوشچنکو، ويس، تراف و يوشچنکو تغيير يافته (ترکيبي از يوشچنکو و تراف) بر روي تخم تاس ماهي ايراني مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا تخم هاي آماده تکثير يک ماهي مولد ماده را انتخاب نموده و بعد از انجام مراحل لقاح مصنوعي با اسپرم ماهي مولد نر و رفع چسبندگي، تخم هاي آماده به مقدار کاملا مساوي به انکوباتورها منتقل شدند. طبق نتايج آماري بدست آمده بالاترين درصد تفريخ مربوط به انکوباتور ويس ۹/۷۴ درصد و کمترين درصد تفريخ مربوط به انکوباتور تراف ۲۰ درصد بوده و همچنين درصد تفريخ در انکوباتور يوشچنکو ۱/۶۰ درصدو در انکوباتور يوشچنکو تغيير يافته ۸/۵۴ درصد بود. همچنين درصد تلفات در انکوباتورهاي يوشچنکو، ويس، تراف و يوشچنکو تغيير يافته به ترتيب ۸/۳۹ درصد، ۱/۲۵ درصد، ۸۰ درصد و ۱/۴۵ درصد بوده است. مدت زمان انکوباسيون در انکوباتور يوشچنکو ۲/۱۷۸۲ ساعت/درجه، انکوباتور ويس ۲/۱۶۴۷ ساعت/درجه، انکوباتور تراف ۱۶۷۹ ساعت/درجه و انکوباتور يوشچنکو تغيير يافته ۲/۱۷۳۶ ساعت/درجه بوده است با توجه به راندمان و طرز کار اين انکوباتورها مشخص شد که انکوباتور ويس از بالاترين درصد تفريخ و کمترين مدت زمان انکوباسيون برخوردار است.