سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالغفور قلی زاده – محقق گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمدتقی شامل رستمی – معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش
مهیار مشتاقی – محقق گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

آزمایشی با هدف تعیین بهترین نوع و مقدار کود مصرفی برای بستر کشت جایگزین پیت وارداتی جهت تولید نشاء توتون در خزانه های شناور مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش ، با ۳ مقدار از ۲ نوع کود مرکب محلول در آب در ۶ نوع بستر کشت در قالب فاکتوریل اسپلیت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد . فاکتورهای انواع کود کود مرکب محلول در آب (گرومور: ۲۰-۱۰-۲۰ و فرتی گرو: ۲۰-۲۰-۲۰) (A) و مقادیر مختلف آن (۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر) (B) در کرت های اصلی به صورت فاکتوریل و فاکتور انواع بستر (C) شامل شش سطح کود حیوانی ، خاک جنگلی نوشهر، کود حیوانی ۷۰ % + پرلیت ۳۰ %، خاک جنگلی نوشهر ۵۰ % + کود حیو انی ۵۰ %، خاک جنگلی نوشهر ۷۰ % + پوست تجزیه شده ۳۰ % و خاک پیت وارداتی در کرت های فرعی قرار گرفتند . نتایج تجزیه واریانس مرکب فاکتورهای مورد ارزیابی نشان داد که صفات درصد جوان ه زنی و درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه در سطح ۱% آماری تحت تاثیر انواع و مقادیر کود قر ار گرفته و اثر متقابل A×B بر درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه در سطح ۱% آماری و اثر متقابل A×B×C بر درصد جوانه زنی و درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه در سطح ۵% آماری معنی دار بود. چون از نظر درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه بسترهای خاک جنگلی نوشهر و پیت وارداتی در یک گروه (گروه اول ) قرار گرفتند ، لذا خاک جنگلی نوشهر با مصرف ۵۰ میلی گرم نیتروژن در لیتر از منبع کود گرومور یا فرتی گرو به عنوان بستر کشت جایگزین پیت وارداتی پیشنهاد می گردد.