مقاله اثر ان استيل سيستئين بر كيفيت خواب و وضعيت تنفسي معتادان به مورفين در حال ترك؛ مطالعه پايلوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر ان استيل سيستئين بر كيفيت خواب و وضعيت تنفسي معتادان به مورفين در حال ترك؛ مطالعه پايلوت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ان استيل سيستئين
مقاله كيفيت خواب
مقاله اعتياد
مقاله وضعيت تنفسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرتي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شجيعي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نكوهش لادن
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: نقي زاده محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اختلال خواب و مشكلات تنفسي از شكايات عمده افراد معتاد به مورفين است. داروهاي آنتي اكسيدان سبب بهبود كيفيت خواب مي شوند. اين مطالعه با هدف تعيين اثر ان استيل سيستئين (NAC) بر كيفيت خواب و وضعيت تنفسي معتادان به مورفين در حال ترك انجام شد.
روش ها: در اين كارآزمايي باليني دوسوكور، از ميان افراد معتاد به مورفين در حال ترك به روش نمونه گيري سيستماتيك دو گروه براي مصرف دارو (۱۷ نفر) و دارونما (۱۵ نفر) انتخاب شدند و به مدت ۴۵ روز به ترتيب ۱۲۰۰ ميلي گرم NAC و دارونما به آنها داده شد. قبل و بعد از مطالعه، وضعيت خواب بيماران توسط پرسش نامه وضعيت خواب پيلسبورگ و وضعيت تنفسي آنها با روش پيك فلومتري بررسي و در نهايت نتايج آن، به وسيله آزمون هاي آماري فيشر، من – ويتني و ويلكاكسون تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين نمره PSQI قبل از انجام مداخله در گروه دارو ۱۰٫۷۶±۴٫۶۴ و در گروه دارونما ۱۰٫۰۷±۶٫۴۷ و پس از انجام مداخله به ترتيب ۵٫۲۹±۲٫۶۲ و ۴٫۴۰±۲٫۸۷ بود كه در هر دو گروه نسبت به ابتداي مطالعه بهبود معني داري داشت. در حالي كه در ابتدا و در انتها نسبت به يكديگر اختلاف معني داري نداشتند. NAC سبب بهبود معني دار نتايج پيك فلومتري در گروه دارو شد، اما نتايج دو گروه در مقايسه با يكديگر در پايان طرح، اختلاف معني داري نداشت.
نتيجه گيري: داروي NAC در مقايسه با دارونما، سبب بهبود معني دار كيفيت خواب و عملكرد ريوي در معتادان به مورفين در حال ترك نمي شود.