مقاله اثر اکسين و سايتوکينين بر توليد کالوس، اندام زايي و تغييرات محتواي آلکالوئيد تام در تاتوره تماشايي (Datura innoxia) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۵۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: اثر اکسين و سايتوکينين بر توليد کالوس، اندام زايي و تغييرات محتواي آلکالوئيد تام در تاتوره تماشايي (Datura innoxia)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسين
مقاله تاتوره تماشايي
مقاله تروپان آلکالوئيد
مقاله سيتوکينين
مقاله کشت کالوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ختايي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاتوره تماشايي (Datura innoxia) از تيره سيب زميني، حاوي تروپان آلکالوئيدهاي ارزشمند دارويي است. در اين بررسي، از کشت رويان هاي جنسي بذر اين گياه در شرايط درون شيشه اي گياهچه به دست آمد و قطعات جداکشت حاصل از آن، شامل يک ميان گره و دو جوانه جانبي به منظور بررسي اثر برخي از هورمون هاي رشد بر توليد کالوس، اندام زايي و محتواي آلکالوئيد تام، در محيط کشت B5 حاوي غلظت هاي مختلف IAA (0، ۰٫۵، ۱، ۱٫۵، ۲ ميلي گرم در ليتر(،BA  (0، ۰٫۵، ۱، ۱٫۵ ميلي گرم در ليتر NAA ((0، ۰٫۵، ۱، ۱٫۵، ۲ ميلي گرم در ليتر) کشت داده شد. غلظت هاي دو هورمون اخير به صورت متقابل نيز به کار رفتند. محتواي آلکالوئيد تام کالوس ها پس از استخراج به وسيله اسپکتروفوتومتر در ۲۵۸ نانومتر به دست آمد و با محتواي آلکالوئيد تام گياهچه مقايسه شد. نتايج تشکيل کالوس را در حضور بنزيل آدنين و نفتالن استيک اسيد، نشان داد و افزايش غلظت نفتالن استيک اسيد موجب افزايش معني دار وزن ترکالوس و همچنين افزايش محتواي آلکالوئيد تام آن شد. در حضور ايندول استيک اسيد افزايشي در توليد کالوس و اندام زايي مشاهده نشد. مقايسه محتواي آلکالوئيد تام کالوس با اندام هوايي و ريشه گياهچه هاي تاتوره تماشايي در محيط کشت B5 فاقد هورمون نشان داد که در محيط فاقد هورمون، کالوس ها نسبت به بافت هاي تمايز يافته حاوي آلکالوئيد کمتري بودند، ولي استفاده از هورمون هاي NAA و BA موجب افزايش آلکالوئيد تام کالوس نسبت به اندام هاي کشت يافته در شيشه شد.