مقاله اثر اکوتوريسم بر تنوع زيستي گونه هاي گياهي در پارک ملي تندوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اثر اکوتوريسم بر تنوع زيستي گونه هاي گياهي در پارک ملي تندوره
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوتوريسم
مقاله تنوع زيستي
مقاله تنوع
مقاله يکنواختي
مقاله غنا. پارك ملي تندوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرقي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهادي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ملتي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه تاثير اکوتوريسم بر گونه هاي گياهي پارک ملي تندوره در استان خراسان رضوي بررسي شده است. بدين منظور وضعيت شاخص هاي تنوع گونه اي بين ۲ زون با فشار زياد و کم در اين پارک مورد مقايسه قرار گرفت. جهت مطالعه پوشش گياهي تعداد ۳۰ پلات ۱×۱ متري براي شمارش درصد گونه هاي گياهي به صورت کاملا تصادفي درهر زون پياده شد. قطعات نمونه در طبقه ارتفاعي ۱۰۰۰تا ۱۲۰۰ متر از سطح دريا و در شيب دامنه ۳۰ تا ۶۵ درجه در بهار سال ۱۳۸۸ جمع آوري شدند. با توجه به نرمال بودن داده ها براي مقايسه ميانگين هاي حاصل از تحليل هاي تنوع و معني دار بودن انها از ازمون t عير جفتي استفاده شد. يافته ها نشان داد که بين زون با فشار زياد، و کم شاخصهاي تنوع، غنا و غالبيت ارتباط معني داري را نشان مي دهند. اما شاخصهاي يكنواختي ارتباط معني داري را نشان نمي دهند.