مقاله اثر اگزامات بر فعاليت آنزيم LDH-C4 اسپرم در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۳ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر اگزامات بر فعاليت آنزيم LDH-C4 اسپرم در موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاکتات دهيدروژنز c4
مقاله اگزامات اسپرم موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدايي اليادراني منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم فاخر
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتر مهدوي سيدرشيدالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هـدف:LDH-C4  به عنوان يکي از ايزوآنزيم هاي لاکتات دهيدروژناز، در بيضه بالغ و اسپرماتوزوييدهاي بسياري از گونه ها مشاهده شده است. عملکرد فيزيولوژيک اين ايزوآنزيم نشان دهنده نقش آن در ايجاد انرژي جهت تحرک و بقاي اسپرم مي باشد. در اين مطالعه، اثر اگزامات به عنوان مهارکننده اختصاصي ايزوآنزيم LDH-C4 به صورت In Vivo در موش صحرايي مورد بررسي قرار گرفت.
روش بـررسي: ابتدا ۲۰ سر موش صحرايي بالغ به چهار گروه مساوي تقسيم گرديد. يک گروه به عنوان گروه کنترل فقط سالين دريافت کردند؛ و به سه گروه ديگر مقادير مختلف اگزامات (۶۰۰، ۳۰۰، ۱۵۰ ميلي گرم بر کيلوگرم) روزانه به مدت ۴۵ روز به روش داخل صفاقي تزريق شد. در ادامه موش ها را با استفاده از کلروفرم کشته و دم اپي ديديم آن ها جدا گرديد. سپس در دم اپي ديديم چند برش ايجاد نموده و جهت خروج اسپرم قطعات اپي ديديم در محيط کشت T6 در دماي ۳۷ درجه سانتي گراد و %۵CO2 به مدت يک ساعت قرار داده شد، استخراج آنزيمLDH-C4  بر اساس روش اروين گلدبرگ انجام گرفت، و مقدار پروتئين با روش لوري اندازه گيري شد. عمل خالص سازي نسبي طي ۲ مرحله شامل رسوب دادن آنزيم به کمک سولفات آمونيوم و کروماتوگرافي روي ستون حاوي  DEAE-SEPHADEX-A50 صورت گرفت. در تمام مراحل استخراج، مقدار پروتئين و فعاليت آنزيمLDH  توتال در گروه هاي دريافت کننده دارو مشخص شده، و سپس با گروه کنترل مقايسه گرديد.
يافـته ها: در اين مطالعه فعاليت کل آنزيم
LDH-C4 در گروه کنترل ۱۱٫۸±۰٫۳Unit و در گروه هاي دريافت کننده اگزامات به ترتيب با افزايش غلظت اگزامات (۱۵۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم)، ۸٫۳±۰٫۳، ۶٫۹±۰٫۲ و ۳٫۲±۰٫۱ واحد(Unit)  مشاهده شد. هم چنين در غلظت ۶۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم اگزامات، فعاليت آنزيم در حدود %۶۳ نسبت به گروه کنترل مهار گرديد.
نتيجه گيري: اين پژوهش نشان داد که اگزامات به طريقIn vivo  فعاليت آنزيم LDH-C4 را کاهش مي دهد و اين تاثير با افزايش غلظت متناسب مي باشد. لذا با توجه به اثر بازدارنده رقابتي اگزامات بر LDH-C4 اين ماده مي تواند به عنوان ماده ضد بارداري در مردان مورد استفاده قرار گيرد.