سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در نزدیکی سواحل بادهای ساحلی به شدت در محل تشکیل نقطه شکست و ارتفاع امواج شکسته شده تأثیر می گذارند. با توجه به مشاهدات تصادفی در سواحل مختلف دریافته شده است که جهت باد و سرعت باد اغلب بر شکل موج اثر دارد تقارن و چولگی، البته این اثر هنوز در نزدیکی ساحل کمی نشده است. با توجه به اینکه نقطه شکست و شکل موج در شرایط و پدیده های دیگر ساحلی از جریانهای ساحلی، حمل رسوبات و نحوه مورفولوژی و … تاثیر گذارند و همچنین با عنایت به این نکته که برای طرح و بررسی صحیح سازه ها و کلا بررسی درست فرایندهای ساحلی دانستن اطلاعات ذکر شده ضروری است ؛ ناگزیریم بمنظور پیش بینی و بررسی صحیح و دقیق تر اتفاقات و شرایطی که در ساحل روی می دهد اثر متقآبل موج و باد را مخصوصاً در نزدیکی ساحل مورد بررسی قرار دهیم. در این مقاله به بررسی اثرات ناشی از وزش باد در تغییر شکل امواج در حال shoaling براساس مطالعات و آزمایشات جهانی پرداخته شده است.