سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامیار منصور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا
مهران برازنده – پژوهشکدة هوافضا – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده:

با شبیه سازی میدان جریان حول مدلی از هلیکوپتر در پرواز و استفاده از روش محاسباتی مبتنی بر المان های تکین در میدان پتانسیل، برهمکنش ایرودینامیکی روتور و بدنه مورد مطالعه قرار گرفته است . برای این منظور یک کد محاسباتی تهیه شده است که با مدل سازی مناسب بدنه، روتور و دنبالة آن، قادر است توزیع فشار غیردائم روی بدنه ناشی از عبور تیغه و دنبالة نزدیک به بدنه را با
دقت خوبی پیش بینی کند . فیزیک غیردائم و تغییر شکل دنباله به نحو مناسبی وارد محاسبات شده اند . البته در اینجا، قصد نداریم که روی اثرات مطرح در برهمکنش روتور و بدنه و تشریح رفتارهای فشار غیردائم متمرکز شویم، بلکه هدف آن است که تأثیر بارگذاری دیسک روتور روی بارهای القایی وارد بر بدنه در پرواز بررسی شود تا اهمیت این پارامتر در تعدیل یا تقویت برهمکنش روتور و بدنه مشخص گردد . مقایسة نتایج محاسباتی با داده های تجربی بیانگر توانایی بسیار خوب این رویکرد نظری در شبیه سازی میدان و پیش بینی اثرات برهمکنش روتور و بدنه است . همچنین، این نتایج نشان می دهند که بارگذاری روتور، تأثیر قابل توجهی روی شدت بار القایی ناشی از اثر عبور تیغه دارد و در نتیجه برای اجتناب از ارتعاشات نامطلوب بدنه و افت کیفیت پرواز، توجه خاصی را می طلبد .