سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سکینه شعبان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) اهواز
محمد حسین قرینه – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) اهواز

چکیده:

در سال های اخیر به کار گیری آللوپاتی در مدیریت گیاهان هرز توجه بسیاری از متخصصان علف های هرز را به خود جلب نموده است. در این تحقیق تاثیر غلظت های متفاوت عصاره علف های هرز خردل وحشی بر فرایند جوانه زنی بذر های سالم و فرسوده کلزا به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار در شرایط آزمایشگاهی در دانشگاه کشاورزی رامین در سال ۱۳۸۶ اجرا شد. نتایج نشان داد که فعالیت آللوپاتی عصاره آبی علف هرز خردل وحشی بین گونه های مختلف تفاوت معنی داری داشت . ارقام کلز ا از نظر حساسیت به علف هرز یکسان نبودند و اثرات آللوپاتیک خردل وحشی بر درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه تفاوت معنی دار داشتند.