سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهاب اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد
محم حسن راشد محصل – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در سالهای اخیر، به کار گیری آللوپاتی در مدیریت علفهای هرز توجه بسیاری از متخصصین علفهای هرز را به خود جلب کرده است. به منظور بررسی تأثیر ترشحات ریشه ای و تأثیر مقادیر مختلف غلظت عصاره اندامهای هوایی اویارسلام روی رشد اسفرزه آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه نوع خاک (خاک مزرعه، خاک استریل وترکیبی از این دو نوع خاک ) و دو مقدار غلظت عصار ه اندامهای هوایی اویارسلام (۱۰۰درصد و۵۰ درصد ) و یک تیمار شاهد، بدون اضافه کردن عصاره بود. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی و ارتفاع اسفرزه در خاک مزرعه و در تیمار شاهد بود. با افزایش غلظت عصاره از مقدار درصد جوانه زنی، کلروفیل و ارتفاع اسفرزه کاسته شد. مقایسه بین سه نوع خاک نشان داد که در خاک مزرعه درصد جوانه زنی، ارتفاع و کلروفیل بیشتر از دو تیمار خاکی دیگر بود. در کل ترشحات ریشه و عصاره اندامهای هوایی اویارسلام ارغوانی دارای اثرات بازدارنده روی رشد اسفرزه بود .