سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الیکا شجیع – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مصطفی گواهی – دانشجوی کارشناسی زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری صفاری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غزاله صفاری – دانشجو کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در سال های اخیر، به کارگیری آللوپاتی در مدیریت علف های هرز توجه بسیاری از متخصصین را به خود جلب نموده است . به همین منظور، بررسی تاثیر مقادیر مختلف غلظت عصاره اندامهای هوایی جارو روی ارقام گندم آزمایشی به صورت طر ح بلوک در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار در گلخانه و آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در تابستان ۱۳۸۴ اجرا شد . عصاره آبی این علف هرز پس از تهیه تا غلظت ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد رقیق شد و اثر آن بر جوانه زنی و رشد دانه رستهای گندم بررسی گردید . نتایج نشان داد که فعالیت آللوپاتی عصاره آبی علف هرز جارو بین گونه های مختلف تفاوت معنی داری داشت . ارقام گندم نیز از نظر حساسیت به علف هرز یکسان نبودند . و اثرات آللوپاتی جارو بر درصد جوانه زنی، رشد طولی کلئوپتیل و ریشه، تعداد ریشه ثانویه، سطح برگ و ارتفاع بوته ارقام گندم تفاوت معنی داری داشتند.