سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا استواری – دانشگاه صنعت نفت دانشکده مهندسی نفت آبادان، گروه مهندسی بازرسی فنی
محمود پیکری – استاد، دانشگاه صنعت نفت
سیدرضا شادی زاده – دانشگاه صنعتی نفت دانشکده مهندسی نفت آبادان، گروه مهندسی نفت
سیدمرتضی حسینیه – دانشگاه صنعتی نفت دانشکده مهندسی نفت آبادان، گروه مهندسی بازرسی فنی

چکیده:

در این پژوهش استفاده از عصاره برگهای حنا جهت بازدارندگی خوردگی حفره ای فولاد کربنی در محیط اسید کلریدریک ۱ مولار توسط آزمونهای الکتروشیمیایی، متالوگرافی و میکروآنالیز (EDAX) مورد بررسی قرار گرفت. منحنیهای حاصل از روش پلاریزاسیون بیانگر افزایش راندمان بازدارندگی عصاره حنا با افزایش غلظت آن تا حد ۹۲/۰۶ % در غلظت ۱/۲g/l و عملکرد عصاره به صورت یک بازدارنده مختلط با تاثیر بیشتر بر شاخه کاتدی می باشد. منحنیهای پلاریزاسیون آندی نشان میدنده که با افزایش غلظت عصاره ، پتانسیل حفره دار شدن (E pit) در جهت مثبت افزایش می یابد. بررسیهای میکروسکوپی نشان میدهند که عصاره حنا با جذب شدن برروی سطح فلز از بروز خوردگی حفره ای روی سطح نمونه ها جلوگیری می کند و سطح عاری از حفره باقی می ماند جذب عصاره حنا برروی سطح فولاد کربنی از الگوی جذب Langmuir پیروی میکند.