سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرجان ذاکرین – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه فیزیک
ایرج کاظمی نژاد – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه فیزیک

چکیده:

بس لایه های Cu-Co/Cu به روش الکتروانباشت از الکترولیتی حاوی سولفات مس و سولفات کبالت در حضور H3BO3 بر روی بسبلور Ti با بافت (۱۰۱) تهیه گردیدند . سپس در شرایط خلاء و در دماهای مختلف بازپخت شدند . طیف XRD این بس لایه ها به منظور بررسی ریز ساختار آنها مورد مطالعه قرار گرفت . نانو ساختار این بسلایهها توسط پراش پرتوی X و خواص سطحی آنها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند . نتایج نشان داد که پس از بازپخت، در دمای ۵۰۰° C ساختار بسلایهای به یک ساختار آلیاژی – دانهای تبدیل میشود .