مقاله اثر باز بودن اقتصاد بر بي ثباتي نرخ واقعي ارز (مطالعه موردي ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۶۵ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: اثر باز بودن اقتصاد بر بي ثباتي نرخ واقعي ارز (مطالعه موردي ايران)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درجه باز بودن اقتصاد
مقاله بي ثباتي نرخ واقعي ارز
مقاله مدل GARCH
مقاله روش جوهانسن – جوسيليوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كازروني سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فشاري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پورنمين آرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درجه باز بودن اقتصاد به عنوان شاخص جهاني شدن مي تواند بر نوسانات نرخ واقعي ارز تاثيرگذار باشد. در اين راستا در اين مطالعه تاثير درجه باز بودن اقتصاد بر بي ثباتي نرخ واقعي ارز با استفاده از داده هاي سري زماني سالانه در دوره ۱۳۵۰ – ۱۳۸۴ مورد بررسي قرار گرفته است.
براي اين منظور، از مدل GARCH در برآورد شاخص بي ثباتي نرخ واقعي ارز استفاده شده و مدل تحقيق به وسيله روش هم انباشتگي جوهانسن – جوسيليوس تخمين زده شده است. نتايج تخمين مدل دلالت بر اين دارد که درجه باز بودن اقتصادي و تغييرات توليد ناخالص داخلي سرانه اثر منفي و معني دار بر بي ثباتي نرخ واقعي ارز داشته، در حاليکه مخارج دولت و نرخ تورم تاثير مثبت و معني دار بر بي ثباتي نرخ واقعي ارز داشته اند.