مقاله اثر باقيمانده دو ماده آلي با و يا بدون نيتروژن بر رشد و ترکيب شيميایي گندم و برخي خصوصيات شيميايي خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۶۲ تا ۲۷۳ منتشر شده است.
نام: اثر باقيمانده دو ماده آلي با و يا بدون نيتروژن بر رشد و ترکيب شيميایي گندم و برخي خصوصيات شيميايي خاک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله اثر باقيمانده
مقاله نيتروژن
مقاله کمپوست شهري
مقاله کود دامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده و مديريت بهينه ماده آلي يک جنبه مهم توليد پايدار در سيستم هاي زراعي است. با توجه به مقدار نسبتا کم ماده آلي در خاکهاي زارعي ايران و اثرات زيست محيطي مصرف مداوم کودهاي نيتروژن دار، مصرف توام نيتروژن و مواد آلي از اهميت ويژه اي برخوردار است. هدف از آزمايش حاضر بررسي اثر باقيمانده انواع مواد آلي به تنهايي و يا به همراه نيتروژن معدني بر رشد گندم و ويژگي هاي خاک بود. تيمارها شامل دو ماده آلي (کمپوست زباله شهري و کود دامي) در چهار سطح (۰، ۱، ۲ و ۴ درصد) و سه مقدار نيتروژن۰) (N)، ۷۵ و۱۵۰ ميلي گرم در کيلوگرم)، در قالب طرح کامل تصادفي با سه تکرار بود. تيمارها در کشت برنج بکار گرفته شدند و تاثير باقيمانده تيمارها بر رشد و ترکيب شيميايي گندم کشت شده پس از برنج و برخي خصوصيات شيميايي خاک مورد بررسي قرار گرفت. مصرف هر دو ماده آلي با افزايش وزن خشک گندم همراه بود. با کمپوست، کاربرد نيتروژن بر وزن خشک گندم تاثيري نداشت. با کود دامي مصرف اين عنصر در تمامي سطوح روند افزايشي وزن خشک گندم را در پي داشته و اين افزايش در سطوح بالاتر کود دامي محسوس تر بود. از طرفي افزودن نيتروژن به تنهايي وزن خشک گندم را تحت تاثير قرار نداد. غلظت فسفر، پتاسيم، آهن، منگنز، کلرايد و سديم در شاخساره گندم در خاک تيمار شده با هريک از مواد آلي بيشتر از شاهد بود. تجزيه خاک پس از برداشت گياه نشان داد که کاربرد هر دو ماده آلي همه ويژگي هاي شيميايي مورد بررسي خاک را افزايش داد. بطوريکه کربن آلي، نيتروژن کل، فسفر، آهن، روي، مس و منگنز قابل استفاده، هدايت الکتريکي و نسبت جذبي سديم، در خاک تيمار شده با دو ماده آلي بيشتر از شاهد بود. بطورکلي اثر باقيمانده کود دامي به ويژه به همراه نيتروژن معدني بر عملکرد و خصوصيات شيميايي خاک بيش از اثر کمپوست بود.