مقاله اثر باكتري هاي حل كننده فسفات و كودهاي فسفاته بر چگونگي رشد گياه برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: اثر باكتري هاي حل كننده فسفات و كودهاي فسفاته بر چگونگي رشد گياه برنج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باكتري حل كننده فسفات
مقاله سنگ فسفات
مقاله ضريب آلومتريك
مقاله سوپرفسفات تريپل
مقاله برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري سيدقهرمان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح نصرت آباد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: محدثي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اله دادي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباط نزديکي بين رشد گياهان و کارکرد سيستم هاي ريشه اي و اندام هاي هوايي آنها وجود دارد. از راه بررسي روابط آلومتريک موجود بين اجزاي مختلف ريشه و اندام هوايي، مي توان اثرات متقابل بين ريشه و اندام هوايي را مشخص و کمي کرد. براي بررسي اثرات باکتري هاي حل کننده فسفات در مقايسه با ساير کودهاي فسفاته بر رابطه آلومتري ريشه و اندام هوايي گياه برنج، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه ايستگاه تحقيقات برنج کشور واقع در شهرستان تنکابن اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل: ۱- شاهد (بدون کود فسفاته) ۲- کود بيوفسفات گرانوله ۳- باکتري حل کننده فسفات ۴- سنگ فسفات ۵- سوپرفسفات تريپل به ميزان ۱۵۰ کيلوگرم در هکتار ۶- سوپرفسفات تريپل به ميزان ۷۵ کيلوگرم در هکتار ۷- باکتري حل کننده فسفات + سنگ فسفات ۸- باکتري حل کننده فسفات + سوپر فسفات تريپل (۱۵۰ کيلوگرم در هکتار) و ۹- باکتري حل کننده فسفات + سوپر فسفات تريپل (۷۵ کيلوگرم در هکتار) بودند. صفات مهم ريشه و اندام هوايي شامل وزن خشک ريشه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک کل، وزن خشک تک بوته و نسبت وزن خشک ريشه به اندام هوايي مورد ارزيابي قرار گرفتند. اثر تيمارهاي مختلف کودي بر ضريب آلومتريک مورد مطالعه در سطح %۵ معني دار شد و بالاترين مقدار تجمع ماده خشک در ساقه و تجمع ماده خشک کل در تيمار ترکيبي باکتري حل کننده فسفات به همراه سنگ فسفات مشاهده گرديد. در پايان رشد بيشترين مقدار ماده خشک ريشه و نسبت ريشه به ساقه مربوط به تيمار سنگ فسفات + باکتري حل کننده فسفات بود و بيشترين مقدار ماده خشک برگ از تيمار سوپرفسفات تريپل ۵۰ درصد بدست آمد. بالاترين ميزان ضريب آلومتريک در مرحله رسيدگي در تيمار ترکيبي باکتري حل کننده فسفات به همراه سنگ فسفات مشاهده گرديد.