مقاله اثر باکتري هاي سودوموناسه با توان توليد اکسين بر رشد و غلظت مواد غذايي در گياه برنج رقم ندا (Oryza sativa L. var Neda) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۵۶ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثر باکتري هاي سودوموناسه با توان توليد اکسين بر رشد و غلظت مواد غذايي در گياه برنج رقم ندا (Oryza sativa L. var Neda)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اس
مقاله اکسين
مقاله برنج
مقاله رشد
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشم فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف کودهاي شيميايي از جمله کود ازته باعث افزايش رشد گياه مي شود، ولي اثرات زيست محيطي خطرناکي در پي دارد. بنابراين استفاده از باکتري هاي محرک رشد  به ويژه آنهايي که اکسين بالايي توليد مي کنند، در بهبود خصوصيات مورفولوژيکي، رشد گياه و حفظ محيط زيست مي توانند موثر باشند. در اين آزمايش، دانه هاي برنج واريته ندا با ۵ گروه از سودوموناس هاي داراي توان توليد اکسين (PF1, PF2, PP1, PP2, PP3) و يک تيمار به عنوان شاهد، در ۴ تکرار تلقيح شدند. سپس بذرها در گلدان هايي که خاک آن به روش استاندارد بررسي شده بود، کاشته شدند و بعد از پنجه زني در هر گلدان فقط ۳ بوته جهت انجام آزمايشات بعدي نگهداري شد. سنجش نيتروژن و پتاسيم برگ ها، ارتفاع ريشه و وزن تر ريشه در مرحله گلدهي انجام شد. بعد از رسيدگي فيزيولوژي، خصوصيات مورفولوژيکي از جمله ارتفاع بوته، وزن تر کل بوته، عملکرد و عناصر غذايي دانه براي هر تيمار اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که به دنبال تلقيح دانه رست ها، فاکتورهايي مانند ارتفاع ريشه، وزن تر ريشه، ارتفاع بوته، وزن تر کل بوته، مقدار عنصر نيتروژن در برگ ها و دانه ها و عملکرد به طور معني داري افزايش داشت. به طور کلي اين باکتري ها از طريق مکانيسم هاي تغذيه اي و فيزيولوژيکي موجب تحريک رشد گياه شدند.