سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسرین برقی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عادل دباغ محمدی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
فرهاد فرح وش – دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظور تعیین تغییرات عملکرد دانه ذرت و سویا در ردیف های حاشیه و داخلی کشت مخلوط نواری ذرت و سویا در حالت تلقیح و عدم تلقیح بذر ذرت با آزوسپیریلوم آزمایش مزرعه ای در طی سال ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار اجرا گردید . الگوهای کشت مخلوط نواری ذرت وسویا شامل ۲ ردیف ذرت + ۲ ردیف سویا، ۲ ردیف ذر ت + ۶ ردیف سویا، ۴ ردیف ذرت + ۲ ردیف سویا، ۴ ردیف ذرت + ۴ ردیف سویا، ۴ ردیف ذرت+ ۶ ردیف سویا، ۶ ردیف ذرت+ ۲ ردیف سویا، ۶ ردیف ذرت + ۴ ردیف سویا، ۶ ردیف ذرت + ۶ ردیف سویا و هم چنین کشت های خالص ذرت و سویا بودند که در این الگوها بذرهای ذرت یکبار به صورت مایه زنی با آزوسپیریلوم و بار دیگر بدون مایه زنی با آن استفاده شد .نتایج نشان دادند که عملکرد ردیف های حاشیه نسبت به ردیف های داخلی و کشت خالص، در ذرت افزایش و در سویا کاهش داشتند.درصد افزایش عملکرد ذرت در ردیف های حاشیه ای نوار ذرت مجاور سویا ۳۶ درصد بود. در الگوهای کشت مخلوط نواری با نوارهای کم عرض سویا، میزان کاهش عملکرد سویا نسبت به کشت خالص آن از ۴۴ الی ۶۸ درصد بود .. نتایج حاصل از این آزمایش، مایه زنی بذر ذرت با آزوسپیریلوم بر روی عملکرد ذرت تاثیر مثبت داشته و کشت مخلوط نواری با الگوی ۶:۶ در حالت مایه زنی بذر ذرت با آزوسپیریلوم قابل توصیه می باشد.