سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن رضایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
سعیده آقاشاهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مریم صیادی – دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

زیره سبز با نام علمی(Cuminum Cyminum) متعلق به خـانواده جعفری و از مهمترین گیاهان داروئی مـی بـا شـد کـه در ایـران و در جهان از اهمیت خاصی بر خوردار می با شد . اهمیت و جذابیت گیاهان داروئی اگر چه در گذشته وجود داشته اما با اثرات بد و نـاگواری کـه از داروهای شیمیایی به جا گذاشـته شـد، امـروزه از اهمیـت خاصـی بـر خوردار می با شند . کشت وکار وسیع گیاهان داروئی از بـر نامـه هـای کشور های جهان می با شد . با توجه به پتانسیل خوبی که در ایران بـه لحاظ کشت این گیاه وجود دارد و از طرفی حساسیت خاصی کـه ایـن گیاه به استفاده کود ها دارد، لذا در بر نامه تولید ایـن گیاهـان کـه تـا امروز به صورت نوپا و گسترده نمی با شد . بایـد بـه تعـادل و مصـرف صحیح کود های شیمیایی به خصوص کود های نیتروژنه توجه زیادی نمود . در کشاورزی پایدار و بـا گسـترش بیوتکنولـوژی بـرای مصـرف بهینه و ثبات کشت و خاک به عنوان یک مسئله با اهمیت اسـتفاده از باکتری هـای تثبیـت کننـده ازت چـه بـه صـورت هم زیسـت و غیـر
همزیست رایج شده است . در زراعت هـای مهـم واسـتراتژیکی ماننـد گندم، امروزه استفاده از این با کتری به همراه کشت و آغشـته کـردن با بذر نتایج بسیار سودمند و قابل توجهی در جهـت افـزایش تولیـد، و تحمل بهتر شرایط نامساعد و حتی تحمل بهتر بیماری ها انجام شـده است . لذا در مقاله زیر با الهام از این نتایج و با حفظ بهتر حاصـلخیزی و خصوصیات خاک نسبت به آغشته کردن بذر زیره سبز بـا بـا کتـری تثبیت کننده ازت که در غالب بسته های یک کیلوئی در بازار ها و خدمات کشاورزی توزیع می شود اقدام گردیـد . لـذا ابتـدا اثـرات ایـن باکتری در شر ایط آزمایشگاهی بررسی شد، سپس در شرایط زراعی نیز انجام گرفت که به دلیل پایان نیافتن دوره رشد گیاه از ذکر نتایج ایـن آزمایش خودداری می شود .