سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا فلاح نصرت آباد – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب تهران
حسین بشارتی کلایه – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

چکیده:

به منظور تامین بخشی از فسفر مورد نیاز گیاهان می توان از کودهای شیمیایی و بیولوژیک استفاده کرد. به علت ایجاد آلودگی های زیست محیطی و نامحلول شدن فسفات ها در خاک، استفاده از کود بیولوژیک فسفاتی منطقی به نظر می رسد . بدین منظور آزمایش گلخانه ای در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در ۳ تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل کود سوپرفسفات تریپل در پنج سطح به مقدار صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد بر اساس آزمون خاک، باکتری در سه سطح صفر، تلقیح با Pseudomonas sp و Bacillus sp و ماده آلی در دو سطح صفر و ۱۵ تن در هکتار در خاکی با فسفر قابل دسترس ۳/۴ میلی گرم در کیلوگرم بودند. پس از پایان دوره رشد، گیاهان برداشت و عملکرد آنها تعیین گردید . نتایج نشان داد که تاثیر ماده آلی، باکتری های حل کننده فسفات و سوپرفسفات تریپل و اثرات متقابل آنها در عملکرد ماده خشک گندم در سطح یک درصد معنی دار بود . در میان باکتریها بیشترین افزایش مربوط به باکتری Pseudomonas و کمترین آن مربوط به باکتری Bacillus بود که به ترتیب ۱۳/۴ و ۷/۷ درصد نسبت به شاهد برآورد گردید . استفاده از ماده آلی باعث افزایش معنی دار در عملکرد ماده خشک گندم نسبت به شاهد بدون ماده آلی گردید به طوری که این افزایش برابر ۲۲/۷ درصد بود . بیشترین عملکر د ماده خشک در بین تیمارهای کود شیمیایی مربوط به سوپرفسفات تریپل ۷۵ درصد توصیه شده به همراه ماده آلی و باکتری Bacillus بود.