سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدقهرمان افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
غلام عباس اکبری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
علی رضا فلاح نصرت آبادی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
علی محدثی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات برنج کشور، تنکابن

چکیده:

به منظور بررسی اثر باکتری حل کننده فسفات،Bacillus coagulans،در مقایسه با سایر کودهای فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه برنج، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان تنکابن انجام شد.تیمارهای آزمایشی شامل A1- شاهد بدون کود فسفاته A2- کود بیوفسفات A3- باکتری حل کننده فسفات A4- سنگ فسفات A5- سوپرفسفات تریبل به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار A6- سوپرفسفات تریبل به میزان ۷۵ کیلوگرم در هکتار A7- باکتری حل کننده فسفات +سنگ فسفات A8- باکتری حل کننده فسفات +سوپر فسفات تریبل (۱۵۰ کیلوگرم در هکتار ) و A9- باکتری حل کننده فسفات+سوپر فسفات تریبل( ۷۵ کیلوگرم در هکتار) بود. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین میزان عملکرد، وزن هزار دانه و بلندترین طول خوشه به ترتیب در تیمارهای A6 ء(۷۵۹۳/۷kg/h)،ءA4 ء(۳۱/۱۳gr) و A9 ء(۲۹/۷cm) مشاهده گردید.در صفات، تعداد دانه پر،تعداد دانه خالی و تعداد پنجه موثر اختلاف معنی داری بین تیمارهای اعمال شده مشاهده نشد. قابل ذکر است پنجه موثر بیشترین همبستگی را با عملکرد نشان داد.