سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال(کرج)
رجب چوکان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر(کرج)
احمد اصغرزاده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
امیر قلاوند – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس(تهران)

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کاربرد باکتری های ازوتوباکتر کروئو کوکوم، آزوسپیریلوم لیپوفروم ، آزوسپیریلوم برازیلنس و پسودوموناس فلورسنس بر میزان تجمع و الگوی تسهیم ماده خشک اجزای بوته و شاخص برداشت دورگ های ساده دیررس ذرت ۷۰۰، ۷۰۴ و دورگ امیدبخش B73×K18 آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج در سه تکرار اجرا گردید .تیمارهای آزمایش تلقیح بذرهای این دورگ ها با هریک از باکتری ها به تنهایی و یا با مخلوط دو یا سه باکتری با یکدیگر و عدم تلقیح باکتریایی (شاهد ) بودند. در زمان رسیدگی فیزیولوژیک وزن دانه ، وزن خشک کل بوته ، ساقه، برگ ها، گل تاجی، پوشش های بلال و چوب بلال و شاخص برداشت تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که به جز وزن خشک گل تاجی و پوشش بلال، سایر ویژگی های مورد بررسی تحت تأثیر اثر متقابل سال، دورگ ها و PGPR قرار گرفتند و بالاترین وزن خش ک بوته ، برگ ها، ساقه، و چوب بلال و بیشترین وزن خشک بلال ، دانه و شاخص برداشت در سال دوم به ترتیب به دورگ SC704 و دورگ SC700 تلقیح شده با باکتری های سه جنس مربوط بود. همچنین در هر سه دورگ در دو سال آزمایش تیمار تلقیح بذر با باکتری های سه جنس بیشترین تأثیر بر تسهیم ماده خشک را داشته و سبب افزایش ۴۸، ۱۵، ۴ و ۳۰ درصدی به ترتیب تسهیم ماده خشک به بوته، برگ ها، ساقه و دانه و افزایش ۳۴ درصدی شاخص برداشت نسبت به شاهد (عدم تلقیح ) شده و پس از آن ، تلفیق باکتری های ازوتوباکتر و پسودوموناس ، ازوتوباکتر و پسودوموناس به تنهایی به ترتیب در مرتبه های بعدی قرار گرفتند