سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه نظارت – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
احمد غلامی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

توانایی گیاه برای ذخیره سازی مواد فتوسنتزی در زمان رشد رویشی و امکان انتقال مجدد آنها به دانه های در حال پر شدن تابعی از شرایط محیطی اطراف گیاه است . باکتری های محرک رشد گیاه ، انواعی از باکتری های ریزوسفری هستند که می توانند شرایط رشد و نمو گیاه را بهبود بخشند. این تحقیق با هدف بررسی میزان سهم مواد فتوسنتزی قابل انتقال از اندامهای رویشی به دانه های در حال پر شدن در حضور باکتری های محرک رشد گیاه انجام شد . آزمایش به صورت فاکتوریل با دو عامل (سویه های مختلف باکتری های آزوسپیریلوم و سودوموناس) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در شرایط مزرعه اجرا گردید . نتایج نشا ن داد که میزان انتقال مجدد ماده خشک در طول پر شدن دانه ، راندمان انتقال مجدد مواد ذخیره ای و سهم مواد ذخیره ای منتقل شده در عملکرد دانه تحت تأثیر عوامل آزمایش قرار گرفت. سویه های A. brasilense DSM1690 و P. putida strain R-168 در ترکیب با سایر سویه ها بیشتر ین تأثیر را بر صفات مورد بررسی داشتند . در این تحقیق مشخص شد که بخش عمده ای از ماده خشک در دانه ها ی ذرت پیش از گلدهی تجمع یافته و به طور معنی داری در طول پر شدن دانه ها به بلال منتقل شود.