سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسن رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سابق رشته بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه تبر
ناصرعلی اصغرزاده – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز
احمد بایبوردی – عضو هیأت علمی و رئیس بخش آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذر

چکیده:

به موازات تحقیقات وسیعی که در سطح ایران و جهان برای معرفی کارآمد ترین سویه باکتریهای ریزوبیومی برای تولید مایه تلقیح بعمل می آیند تحقیقات دیگری نیز در جهت بهبود کیفی این کودها درجریان است . در این راستا گزارش هایی وجود دارند که نشان میدهند برخی باکتریها مثل سودوموناسها بعنوان میکرو اورگانیسمهای کمکی کارائی باکتریهای ریزوبیومی را در گره بندی وتثبیت نیتروژن بهبود می بخشند ] . [٢ با توجه به اینکه کارایی باکتری های کمکی مختلف در بهبود گره بندی و تثبیت نیتروزن از گیاهی به گیاه دیگر متفاوت می باشد ( گاهی میتواند اثر منفی در موارد فوق بگذارد ) و نیز با توجه به انحصاری بودن نتایج تحقیقات انجام گرفته در کشورهای دیگر، لزوم پیدا کردن کار آمد ترین باکتری در هر گیاه امری اجتناب ناپذیر است