سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الناز داوران حق – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه تبریز
فرخ رحیم زاده خویی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه تبریز
رضا علیزاده – کارشناس ارشد زراعت – فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر باکتری آزوسیپریلوم در کاهش مصرف کود نیتروژنه بر روی ذرت رقم K.S.C.704 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۸۴ انجام گرفت . عامل های مو رد بررسی عبارت از مقادیر مختلف کود نیتروژنه از نوع کود اوره در چهار سطح ۰، ۷۰، ۱۴۰ و ۲۱۰ کیلوگرم در هکتار و تلقیح بذر با باکتری و عدم تلقیح بذر با باکتری بودند . آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام پذیرفت . در بررسی اثر تلقیح با باکتری بیشترین عملکرد دانه (۱۲/۱۴ تن در هکتار ) به هنگام تلقیح با باکتری و کمترین آن به (۱۰/۶۸ تن در هکتار) به هنگام عدم تلقیح با باکتری حاصل شد. تلقیح با باکتری سبب افزایش عملکرد نهایی دانه، درصد نیتروژن دانه، تعداد دانه در ردیف، سطح برگ زیر بر گ پرچم، طول بلال و افزایش تعداد دانه در بلال شد . در این تحقیق نتیجه گیری شد که با مصرف کود نیتروژن به میزان ۱۴۰ کیلوگرم در هکتار و استفاده از باکتری به عنوان کود زیستی می توان موجب افزایش عملکرد دانه به میزان ۳۰% (۱۴/۵۴ تن در هکتار ) شده و با کاهش مصرف کود نیتروژنه در جهت کاهش آلودگی محیط زیست و توسعه کشاورزی پایدار اقدام نمود.