مقاله اثر بتامتازون روي تغييرات هموديناميك (ضربان قلب و فشارخون) مادران در خطر زايمان زودرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر بتامتازون روي تغييرات هموديناميك (ضربان قلب و فشارخون) مادران در خطر زايمان زودرس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتامتازون
مقاله زايمان زودرس
مقاله تغييرات هموديناميك
مقاله ضربان قلب
مقاله فشار خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواديان كوتنايي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بوذري زينت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: روحي پور آلاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كورتيكواستروئيدها معمولا براي بلوغ ريه جنين به مادران باردار تجويز مي شود ولي در مورد اثرات و عوارض آنها هنوز بحث هاي زيادي وجود دارد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي تاثير بتامتازون بر وضعيت هموديناميك مادر (ضربان قلب و فشار خون) انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه كارآزمايي باليني بر روي ۱۰۰ زن باردار در خطر زايمان زودرس بين هفته هاي ۳۴-۲۴ بارداري در بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل در سال ۱۳۸۵ انجام شد. بتامتازون به صورت تزريق عضلاني ۱۲ ميلي گرم (در دو دوز به فاصله ۱۲ ساعت) تجويز شد و فشار خون سيستوليك و دياستوليك و ضربان قلب مادر باردار قبل از تجويز بتامتازون (۲ بار به فاصله ۵ دقيقه) و بعد از دوز اول و دوم (هر كدام ۲ بار به فاصله ۲ ساعت) اندازه گيري و با هم مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين سني بيماران مورد مطالعه ۲۴٫۲±۴٫۷ سال بود كه در محدوده ۴۰-۱۶ سال قرار داشتند. ميانگين سن حاملگي ۳۲٫۴±۲٫۶ هفته بود. ميانگين متوسط تعداد نبض مادران بعد از تجويز دوز اول بتامتازون (۸۵٫۲±۸٫۲) به طور معني داري بالاتر از قبل از درمان (۸۴±۸٫۲) بود (P=0.033). ولي ميانگين متوسط فشار خون سيستوليك و دياستوليك مادر قبل از تجويز بتامتازون با بعد از تجويز هر دوز تفاوت معني داري با هم نداشتند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه بتامتازون سبب تغييرات معني داري در فشار خون سيستوليك و دياستوليك مادران باردار نمي شود ولي ممكن است متوسط ضربان قلب مادر بعد از تجويز دوز اول افزايش يابد كه اين تغيير هم گذرا مي باشد. استفاده از بتامتازون موجب تغييرات هموديناميك قابل ملاحظه در مادر نمي شود.