مقاله اثر بخشي آموزش ارتباط موثر بر رضايت زناشويي در مادران دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي آموزش ارتباط موثر بر رضايت زناشويي در مادران دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان خرم آباد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط موثر
مقاله رضايت زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي، آموزش هاي ارتباط موثر بر رضايت زناشويي مادران دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان خرم آباد بود.
در اين تحقيق ۸۰ نفر از مادران دانش آموزان مقطع ابتدايي به صورت تصادفي چند مرحله اي انتخاب و به ۴ گروه ۲۰ نفره دو گروه گواه و دو گروه کنترل تقسيم شدند، ابزار اندازه گيري پرسشنامه رضايت زناشويي انريج بود که پس از اجراي پيش آزمون بر چهار گروه، و پس از مداخله آموزشي ۹ جلسه اي، ارتباط موثر در گروه ها، پس آزمون براي چهار گروه انجام شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري تحليل واريانس چند متغيره اي مانوا (MANAOVA) و از سطح معني داري با آلفاي p<0.5. استفاده شد نتايج نشان مي دهد که آموزش هاي ارتباط موثر باعث افزايش رضايت زناشويي شده است ولي با توجه به خرده مقياس ها فرضيه هاي فرعي مربوط به مسایل شخصيتي، ارتباط زناشويي، مديريت مالي، اوقات فراغت، روابط خانوادگي و دوستان و جهت گيري مذهبي تاييد شدند و فرضيه هاي مربوط به روابط جنسي و حل تعارض رد شدند.