مقاله اثر بخشي آموزش كنترل توجه بر كاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص هاي درماني معتادان تحت درمان سم زدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۲۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي آموزش كنترل توجه بر كاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص هاي درماني معتادان تحت درمان سم زدايي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وابستگي به مواد
مقاله تورش توجه
مقاله آزمون استروپ
مقاله برنامه آموزش کنترل توجه
مقاله آزمون پاسخ گري فيزيولوژيک (ترشح بزاق)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي فدردي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: برعرفان زرين
جناب آقای / سرکار خانم: امين يزدي سيدامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مشخص شده است که شناخت هاي ضمني، به ويژه تورش توجه نسبت به محرک مربوط به مواد، نقش مهمي در حفظ، پيشرفت و عود رفتار سو مصرف مواد بازي مي کند. اين تحقيق، امکان پذيري پرورش توجه با برنامه آموزش کنترل توجه نسبت به مواد را بررسي مي کند.
روش: شرکت کنندگان نمونه اي (N=87) از سو مصرف کنندگان تحت درمان با روش سم زدايي بودند که به شيوه تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. گروه آزمايش، سه جلسه آموزش با اين برنامه را پشت سر گذاشتند. تمامي شرکت کنندگان، پرسشنامه جمعيت شناختي، پرسشنامه وسوسه پس از ترک مواد، پرسشنامه خلق مثبت- خلق منفي، پرسشنامه استرس ادراک شده، پرسشنامه آمادگي براي تغيير، پرسشنامه اطمينان موقعيتي و پرسشنامه دغدغه هاي شخصي و آزمون استروپ مواد را کامل کردند. همين طور، شاخص بازخورد زيستي (ترشح بزاق) به هنگام مواجهه آزمودني ها با محرک هاي مواد و محرک هاي خنثي، اندازه گيري شد. از تمامي آزمودني ها در جلسات پس آزمون و پيگيري يک ماهه سنجش به عمل آمد. يک پيگيري مختصر تلفني شش ماهه نيز براي ارزيابي وسوسه، خلق مثبت و منفي، استرس ادراک شده، آمادگي براي تغيير، اطمينان موقعيتي، ميزان دارو، تعداد لغزش و عود آزمودني ها نيز اجرا شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که در مقايسه با گروه کنترل، گروه آموزش ديده، در پس آزمون و پيگيري يک ماهه، تورش توجه کمتري را براي محرک هاي مواد نشان دادند؛ وسوسه و خلق منفي آن ها در پس آزمون و پيگيري شش ماهه کمتر بود؛ و استرس ادراک شده پايين تري را در پس آزمون و پيگيري يک ماهه گزارش دادند. همچنين، گروه آموزش ديده، در دو خرده مقياس پرسشنامه اطمينان موقعيتي (مشکلات اجتماعي در کار و موقعيت هاي اجتماعي خوشايند) در پس آزمون و اطمينان موقعيتي در پيگيري شش ماهه افزايش نشان دادند.
نتيجه: آموزش کنترل توجه مي تواند به عنوان يک مداخله تکميلي در درمان سومصرف مواد به کار رود.