مقاله اثر بخشي آموزش مقابله با تفکر قطعي نگر بر بهبود روابط زناشويي زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي آموزش مقابله با تفکر قطعي نگر بر بهبود روابط زناشويي زنان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر قطعي نگر
مقاله روابط زناشويي
مقاله تحريف شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي نژاد شكوه
جناب آقای / سرکار خانم: ملك انسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي اثر بخشي آموزش مقابله با تفکر قطعي نگر، بر بهبود روابط زناشويي است. در اين پژوهش از بين زنان شرکت مهندسي سازه پردازي شهر تهران، ۵۱ نفر با روش نمونه گيري تصادفي ساده، انتخاب و به دو گروه آزمايش (۲۱ نفر) و کنترل (۳۰ نفر) تقسيم بندي شدند و گروه آزمايش، طي ۸ جلسه ۱٫۵ ساعته، تحت آموزش مقابله با تفکر قطعي نگر قرار گرفت. نتايج، نشان داد که آموزش مقابله با تفکر قطعي نگر، بر بهبود روابط زناشويي موثر است و موجب ارتقاي روابط زناشويي آزمودني ها مي شود.