مقاله اثر بخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي بر انگيزه پيشرفت، عزت نفس و شاد کامي دانش آموزان پسر پايه اول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي بر انگيزه پيشرفت، عزت نفس و شاد کامي دانش آموزان پسر پايه اول
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مثبت انديشي
مقاله انگيزه پيشرفت
مقاله عزت نفس
مقاله شاد كامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برخوري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رفاهي ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش بمنظور بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي بر انگيزه پيشرفت، عزت نفس و شادکامي دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستان هاي دولتي شهر جيرفت در سال تحصيلي (۸۷-۸۶) انجام گرديد. نمونه اوليه اين پژوهش ۱۲۰نفر از دانش آموزان بودند كه به روش تصادفي خوشه اي از ميان تمامي دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستان شهر جيرفت انتخاب شدند. ابتدا پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس، مقياس شادكامي آكسفورد و عزت نفس روزنبرگ به عنوان پيش آزمون اجرا شد سپس جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش، ۲۸ نفر از افرادي را كه در آزمون هاي انگيزه پيشرفت هرمنس و شادكامي آكسفورد نمره هاي پاييني كسب كرده بودند، انتخاب و به گونه تصادفي در دو گروه آزمايشي و گواه جايگزين شدند. در مرحله بعد، به گروه آزمايش به مدت ۸ جلسه ۱٫۵ ساعته، مهارت-هاي مثبت انديشي آموزش داده شد در حالي كه گروه گواه هيچ گونه آموزشي را دريافت نكردند. يك هفته پس از پايان جلسه هاي آموزشي، پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس، شادكامي آكسفورد و عزت نفس روزنبرگ به عنوان پس آزمون روي هر دو گروه اجرا گرديد. تحليل نتايج با استفاده از آزمون T گروههاي مستقل روي تفاضل ميانگين نمره هاي پيش آزمون و پس آزمون نشان داد كه آموزش مهارت هاي مثبت انديشي تاثيري معني دار بر افزايش نمره هاي انگيزه پيشرفت (P<0.001) و افزايش نمره هاي شادكامي (P<0.000) داشته است. هم چنين، اين نتايج بيانگر اين بود كه آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر عزت نفس دانش آموزان تاثيري معني دار نداشته است (P>0.280). روي هم رفته، نتايج بدست آمده در اين پژوهش سودمندي و تاثير آموزش مهارت هاي مثبت انديشي در افزايش انگيزه پيشرفت و شادكامي دانش آموزان دبيرستاني را تاييد مي كند.