مقاله اثر بخشي تکنيک هاي هوشياري فراگير انفصالي و توجه برگرداني در ميزان وسوسه مصرف مواد و احتمال لغزش در بيماران مرد وابسته به مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۲۹۲ تا ۳۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي تکنيک هاي هوشياري فراگير انفصالي و توجه برگرداني در ميزان وسوسه مصرف مواد و احتمال لغزش در بيماران مرد وابسته به مواد مخدر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توجه
مقاله لغزش
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله لغزش
مقاله وسوسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري هاشم آبادي بهرامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش جهت بررسي اثربخشي تکنيک هاي هوشياري فراگير انفصالي در برابر تکنيک هاي توجه برگرداني در کاهش وسوسه و ميزان لغزش در بيماران مرد وابسته به مواد مخدر انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه تجربي تک موردي چند خط پايه اي، ۶ آزمودني مرد وابسته به مواد مخدر بر اساس روش نمونه گيري مبتني بر هدف از بين مراجعين سال ۱۳۸۶ مرکز درماني سوء مصرف مواد پارسيان در مشهد انتخاب شدند. بيماران به طور تصادفي به دو گروه تقسيم و به ترتيب تکنيک هاي هوشياري فراگير انفصالي يا تکنيک هاي توجه برگرداني را دريافت نمودند. تمامي آزمودني ها، مقياس پيش بيني بازگشت را در ابتداي مطالعه، در طول درمان (جلسه چهارم)، بعد از درمان (جلسه هشتم) و مرحله پيگيري (۵٫۱ ماه بعد از درمان) تکميل کردند. به منظور تحليل داده ها از نمودارها و ميزان بهبود باليني و مقايسه يافته هاي باليني براي مقايسه دو شيوه مداخله اي متفاوت استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که هر دو روش در کاهش وسوسه مصرف مواد و ميزان لغزش در آزمودني هاي وابسته به مواد مخدر موثر بوده اند. تکنيک هاي هوشياري فراگير انفصالي در مقايسه با تکنيک هاي توجه برگرداني داراي اثربخشي بيشتر بوده اند (%۶۲ در مقابل%۳۹ ).
نتيجه گيري: تکنيک هاي هوشياري فراگير انفصالي احتمالا نسبت به تکنيک هاي توجه برگرداني، اثر بخشي بيشتري در کاهش وسوسه و ميزان لغزش در افراد وابسته به مواد مخدر دارند.