مقاله اثر بخشي خانواده درماني ستير بر تغيير سبک هاي مقابله با تعارض زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي خانواده درماني ستير بر تغيير سبک هاي مقابله با تعارض زناشويي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي مقابله با تعارض
مقاله الگوي خانواده درماني ستير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: احقر قدسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي خانواده درماني ستير بر تغيير سبک هاي مقابله با تعارض زناشويي در سالهاي اول ازدواج بود. جامعه آماري اين پژوهش، شامل زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتي شهر شيراز در سال ۱۳۸۷ بود که از اين جامعه، ۱۶ زوج به شيوه نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب و مورد کاربندي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون آماري تحليل کوواريانس نشان داد که اجراي الگوي خانواده درماني ستير موجب کاهش سبک مقابله با تعارض هيجاني، سبک اجتنابي، سبک مقابله با تعارض متخاصم و افزايش سبک مقابله با تعارض موثق مي شود.