مقاله اثر بخشي درمان شناختي رفتاري بر ميزان اختلالات جنسي زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۱۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي درمان شناختي رفتاري بر ميزان اختلالات جنسي زنان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات جنسي
مقاله مداخلات روانشناختي
مقاله درمان شناختي رفتاري
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نارضايتي از زندگي جنسي در زنان بسيار شايع است و اختلالات جنسي در يک زن، اغلب پيامدي از بافت رواني اجتماعي جاري اوست. هدف از اجراي اين پژوهش، بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري(CBT)  بر ميزان اختلالات جنسي زنان بوده است. ۲۰ نفر بيمار زن مبتلا به اختلال کنش جنسي، به تصادف در دو گروه آزمايش (۱۰ نفر) و گواه (۱۰ نفر) قرار گرفتند CBT .طي ۸ جلسه هفتگي با تاكيد بر بازسازي شناختي و اصلاح تحريفات شناختي و آموزش تکنيک هاي رفتاري براي گروه آزمايش به کار گرفته شد. ابزار پيش آزمون و پس آزمون براي هر دو گروه شامل پرسشنامه رضايت زناشويي گلومبک روست بود. تحليل داده ها نشان داد كه درمان شناختي رفتاري به طور معناداري اختلالات كنش جنسي گروه آزمايش را نسبت به گروه كنترل بهبود بخشيده است. ميانگين نمرات اختلال جنسي در پس آزمون، در زيرمقياس هاي بي ارگاسمي، اجتنابگري جنسي، فراواني كم رابطه جنسي، فقدان ارتباط جنسي، فقدان شهوت انگيزي جنسي و فقدان كامروايي جنسي در بيماران گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل به طور معناداري پايين تر بود. رفتاردرماني شناختي (CBT) کارايي ملاحظه پذيري داشت و اين روش درماني مي تواند به عنوان يك روش مداخله اي مفيد براي زنان دچار اختلال كنش جنسي به كار رود.