مقاله اثر بخشي درمان مديريت استرس شناختي رفتاري بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به صرع لوب گيجگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۳۲ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي درمان مديريت استرس شناختي رفتاري بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به صرع لوب گيجگاهي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله استرس
مقاله صرع لوب گيجگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ملاحظات روان شناختي مي تواند به واسطه بهبود وضعيت جسمي، رواني و اجتماعي سهم به سزايي در ارتقاي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع داشته باشد. هدف اين پژوهش تعيين اثر بخشي آموزش گروهي مديريت استرس با رويکرد شناختي، رفتاري برکيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به صرع لوب گيجگاهي بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه مورد شاهدي با پيش آزمون، پس آزمون و پي گيري با گروه شاهد است. نمونه شامل ۲۶ بيمار زن مبتلا به صرع لوب گيجگاهي با تشخيص متخصص مغز و اعصاب و الکتروانسفالوگرافي بود که به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند و به طور مساوي در ۲ گروه آزمايشي و کنترل گمارده شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه کيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع (QOLEE-89) استفاده شد که در پيش آزمون، پس آزمون و پي گيري توسط افراد تکميل گرديد. درمان شناختي، رفتاري مديريت استرس طي ۱۰ جلسه و به مدت ۲ ماه در گروه آزمايش انجام گرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات کيفيت زندگي در گروه آزمايش به طور معني داري نسبت به گروه شاهد افزايش پيدا کرد.
نتيجه گيري: نتايج حاکي از اثر بخشي آموزش گروهي مديريت استرس با رويکرد شناختي، رفتاري بر بهبود کيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به صرع لوب گيجگاهي بود.