مقاله اثر بخشي عصاره هيدرو الكلي گياه برهان بر باسيل هاي گرم منفي روده اي و باسيل هاي گرم مثبت هوازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي عصاره هيدرو الكلي گياه برهان بر باسيل هاي گرم منفي روده اي و باسيل هاي گرم مثبت هوازي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه برهان
مقاله باسيلوس ها
مقاله فلاونوئيد ها
مقاله عصاره هيدروالکلي
مقاله شيگلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسويان سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: سياهپوش امير
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي عفت
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي فر حيدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گياه برهان در درمان اسهال ساده و اسهال خوني مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين تحقيق اثر بخشي عصاره هيدروالکلي اين گياه بر باسيل هاي گرم منفي روده اي و باسيل هاي گرم مثبت هوازي تعيين گرديد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تجربي- آزمايشگاهي ميوه، گل و برگ گياه برهان با روش خيساندن در حلال الکل مورد عصاره گيري تام قرار گرفتند. سپس با حلال اتيل استات، ترکيبات پلي فنلي آن جدا گرديد. پس از تغليظ عصاره هاي مختلف با روش هاي ديسک ديفيوژن و نيز رقت در لوله، حداقل غلظت مهار کنندگي ماده ضد ميکروبي و حداقل غلظت کشندگي ماده ضد ميکروبي آنها بر باکتري هاي اشريشياکلي، شيگلا ديسانتريه، پروتئوس ميرابيليس، سالمونلا تيفي و باسيلوس هاي آنتراسيس و سرئوس مورد سنجش قرار گرفتند. سپس تاثير هر کدام از عصاره ها با هم و نيز با چند آنتي بيوتيک مختلف، با روش آناليز واريانس مقايسه گرديدند.
يافته ها: عصاره هاي مختلف گياه مذکور فقط بر شيگلا ديسانتريه، باسيلوس آنتراسيس و سرئوس نتايج موثر و نزديک به هم داشته اند. با اين حال تاثير عصاره تام ميوه بهتر از عصاره گل، برگ و فلاونوئيدي ميوه بود. نتايج حداقل غلظت مهار کنندگي ماده ضد ميکروبي و حداقل غلظت کشندگي ماده ضد ميکروبي برروي سه باکتري نامبرده، به ترتيب ۱۲۵/۰ و ۲۵/۰ گرم در ميلي ليتر بود در حالي که اثرات ترکيبات پلي فنلي ميوه اين گياه با عصاره هيدروالکلي آن شبيه بود.
نتيجه گيري: با شناسايي ترکيبات مختلف گياه برهان و با دستيابي به فرمولاسيون جديدي از اين ترکيبات، امكان استفاده از آن براي درمان بيماري هاي التهابي، آسم و افزايش سطح ايمني بيماران فراهم خواهد شد.