مقاله اثر بخشي مداخله مديريت استرس به شيوه شناختي – رفتاري بر كيفيت زندگي و فشارخون بيماران زن مبتلا به فشارخون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۸۸ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي مداخله مديريت استرس به شيوه شناختي – رفتاري بر كيفيت زندگي و فشارخون بيماران زن مبتلا به فشارخون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشارخون
مقاله كيفيت زندگي
مقاله مديريت استرس
مقاله شناختي – رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبل عاملي شيدا
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مداخلات روانشناختي مي تواند به واسطه بهبود وضعيت جسمي – رواني – اجتماعي سهم به سزايي در ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشارخون داشته باشد. هدف اين پژوهش، بررسي اثر بخشي مداخله گروهي مديريت استرس با رويكرد شناختي رفتاري بركيفيت زندگي و فشارخون بيماران زن مبتلا به فشارخون بود.
روش بررسي: اين پژوهش به روش آزمايشي با پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري با گروه شاهد انجام شده است. نمونه شامل ۳۰ بيمار زن مبتلا به فشارخون بود كه به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند و در ۲ گروه آزمايشي (۱۵ نفر) و كنترل (۱۵ نفر) قرار داده شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه كيفيت زندگي مرتبط با سلامت (SF – 36)استفاده شد كه در پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري توسط افراد تكميل گرديد و فشارخون آنها در اين سه مرحله اندازه گيري شد. درمان شناختي – رفتاري مديريت استرس طي ۸ جلسه روي گروه آزمايش انجام گرفت و در اين فاصله درمانهاي متداول پزشكي ادامه يافت. داده ها با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات كيفيت زندگي در گروه آزمايش به طور معني داري نسبت به گروه شاهد افزايش پيدا كرد(p<0.05)  و فشارخون گروه آزمايش به طور معني داري نسبت به گروه شاهد كاهش يافت .(p<0.05)    
نتيجه گيري: نتايج حاكي از اثر بخشي مداخله گروهي مديريت استرس با رويكرد شناختي – رفتاري بر بهبود كيفيت زندگي و فشارخون بيماران زن مبتلا به فشارخون بود.